Dimenzije: 121x100mm
Oznaka: CUBIC RICERCA WASHER2MOL220V