Dimenzije: 130x80mm
Oznaka1: DEC_LMB_BAS_02
Oznaka2: 9.2.20.79G 11
Oznaka3: Q001.0057.00