Dimenzije: 41x41x41
Raspon pritiska: 0-50mbar
Oznaka1: 01-539157-001
Oznaka2: 224031
Oznaka3: ST-560 AC-002